สกสค. ประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานสุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ พัทยา
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร ผนวกกับต้องการจะพัฒนาคนในองค์กรและปลูกจิตสำนึกด้านความคิดเชิงบวก ดังนั้น ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันยึดแนวปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้น อย่างจริงจัง ทั้งภายในองค์กรและการทำงานกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา”

ทั้งนี้ สกสค. ได้กำหนดกรอบ 6 ด้าน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจในการทำงาน ได้แก่
ด้านความโปร่งใส : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และตรวจสอบในการดำเนินงาน
ด้านความพร้อมรับผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสอนใจหรือการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการร่วมต่อต้านการทุจริต มีการดำเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต
ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน / คู่มือการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ด้านสื่อสารในหน่วยงาน : มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีการสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สกสค.พร้อมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนในการสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักการคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” และหลักสูตร “คุณธรรมตามรอยยุคลบาท” ให้แก่บุคลากรด้วย