สกสค.กาฬสินธุ์ รับคณะตรวจสอบ การบริหารงาน

S__16916554 S__16916555 S__16916556 S__16916557 S__17104981 S__17104982

สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ รับตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ ตามรอบการตรวจ โดยมี นางสาวมุกดา    นามโยธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พร้อมคณะ ในวันที่ 24 – 30  พฤษภาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์