สกสค. กาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตร การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางประไพร ฆารพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นางปัทมาพร ดิคสัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ โรงแรมกลาเชียร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการอบรม
16163 17166 17170 25610311_๑๘๐๓๑๓_0016 S__8175704