สกสค. กาฬสินธุ์ ออกบริการนอกสถานที่ ในวันหยุดราชการ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริพร    พิมพ์พะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนอกสถานที่ ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. เป็นต้น
ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๑๓๐_0038 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๑๓๐_003983272103_873035263133886_900643676919693312_n 83179872_873035216467224_1419902929493557248_n 83170462_873035156467230_4327280207573549056_n