สกสค. กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน

 

5288 123382 123384 123385 316502 316510

 

นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2560 ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม พี.ชี. แกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน