สกสค.กาฬสินธุ์ มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  นางศิริพร    พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
– ประเภทรางวัล ครูและคณาจารย์
1. นางสุปรียา    พันอุสาห์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
2. นางจงกลนี   บูระวัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวขาว   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
3. นายเทวัญ   ภูพานทอง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม   สพม. 24
-ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1. นางวขิรนุช   พรหมภัทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
2. นายอารยันต์     แสงนิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3. นายเทอดเกียรติ    ขันธ์พิมูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ   สพม. 24
– ประเภทศึกษานิเทศก์ฯ
1. นางกชพร    ตุณสุวรรณ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
2. นางดอกอ้อ    ทองวิจิตร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สพม. 24
3. นางนุชรัตน์     ประสิทธิศิลป์ชัย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
– ประเภทหน่วยงาน
1. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
182818 182819 182823 182825 182827 182828 182830 182834 182837