สกสค. กาฬสินธุ์ ประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้ง 18 อำเภอ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย
1. นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการ
2. นางช่อเอื้อง ชาสุนทร สพป.กส. 1
3. นางนันทิรา เมตตา สพป.กส.2
4. นายสุเมธ ปาละวงษ์ สพป.กส.3
5. ส.ต.ต.หญิง พึงพิศ บุตรสมบัติ สพม. 24
6. นางถนอมจิต กล้าขยัน ผู้แทนสมาชิก อ.เมือง
7. นายวีระพจน์ ภูพานเพชร ผู้แทนสมาชิก อ.ยางตลาด
8. นายสมชาย ทิพวรรณ์ ผู้แทนสมาชิก อ.ท่าคันโท
9. นายสมพงษ์ บุญเรือง ผู้แทนสมาชิก อ.หนองกุงศรี
10. นายสมบัติ บุญมาก ผู้แทนสมาชิก อ.สหัสขันธ์
11.นายสรายุทธ บุญแสน ผู้แทนสมาชิก อ.คำม่วง
12.นางสุภาพร ยี่สารพัฒน์ ผู้แทนสมาชิก อ. สามชัย
13.นายกรชกร ชวติ ผู้แทนสมาชิก อ.สมเด็จ
14.นายภริมย์ เยาวเรศ ผู้แทนสมาชิก อ.นามน
15.นายพรสวรรค์ จิตปรีดา ผู้แทนสมาชิก อ.เขาวง
16.นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ ผู้แทนสมาชิก อ.ห้วยผึ้ง
17.น.ส.พันทอง เหลาแหลม ผู้แทนสมาชิก อ.นาคู
18.นายอินทรีร่องคำ โคตรเพ็ง ผู้แทนสมาชิก อ. ร่องคำ
19.นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้แทนสมาชิก อ.กุฉินารายณ์
20.นางกอร์ปกุล อรัญรุตม์ ผู้แทนสมาชิก อ.กมลาไสย
21.นางเกสร แสนศักดิ์ ผู้แทนสมาชิก อ.ฆ้องชัย
22. นางพรทิพย์ สามารถ ผู้แทนสมาชิก อ.ดอนจาน
23. นายธนสิทธิ์ ไชยศรีหา ผู้แทนสมาชิก อ.ห้วยเม็ก
24.นายวุฒิศักดิ์ ปรีจำรัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0002

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0005

 

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0022

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0038

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0039

 

 

 

 

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0053

ประชุม 25462_๑๙๐๔๒๕_0003