สกสค.กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. และบุตร

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564  นางศิริพร   พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. และบุตร  โดยสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. การขายสินค้าออนไลน์  2. การจับผ้าประดับ  3. การจัดดอกไม้  4. การทำขนมคุกกี้และเค้ก  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวาทิช   ผ่านสำแดง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ในเรื่องสถานที่ และวิทยากร  และการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. และบุตร เป็นจำนวนมาก  ซึ่งโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดทำ MOU ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยนายธนพร   สมศรี  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เล็งเห็นถึงการจัดสวัสดิการ ที่ดีมีคุณภาพ ส่งผลถึงสวัสดิภาพ ของสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ร่วมถึงครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_37 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_55 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_62 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_63 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_80 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_83 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_124 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_131 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_133 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_138 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_140 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_141 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_160 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_169 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_189 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_190 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_199 จัดดอกไม้,ผ้า_๒๑๐๖๑๔_207 จัดดอกไม้_๒๑๐๖๑๔_26คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_14 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_16 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_27 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_28 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_38 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_41 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_43 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_44 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_45 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_73 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_96 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_108 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_183 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_187 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_209 คุ๊กกี้_๒๑๐๖๑๔_217