ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการทัศนศึกษาไหว้พระชมวัดนอกสถานที่

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีแนวทางในการดูแลครูหลังเกษียณอายุงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูคลายความเหงา ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง มีการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ อาทิ ร้องเพลง ดนตรี ลีลาศ รำไทย และให้ครูได้ทำประโยชน์ในสังคมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาไหว้พระชมวัดนอกสถานที่ขึ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

นครพนม+มุกดาหาร_1 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0013 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0015 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0017 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0019 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0037 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0039 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0044 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0061 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0067 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0073 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0077 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0085 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0086 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0087 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0088 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0096 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0099 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0101 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0102 นครพนม+มุกดาหาร_๑๙๐๕๑๐_0105