มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
ประเภทครูและคณาจารย์ (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล 5,000 บาท)
1.นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2.นางสุปราณี ชมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้างฉวีวิทย์
3.นางกองใจ ศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนโพนวิทยาคม
4.นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย
5.นางอิ่มทอง ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำม่วง
6.นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล 5,000 บาท)
1.นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 1
2.นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
3.นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 24
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล 5,000 บาท)
1.นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
2.นายกรชกร ชวติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
3.นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ประเภทหน่วยงาน (โล่รางวัล/เงินรางวัล 5,000 บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ร่วมทั้งสิ้น 13 รางวัล โดยมี นายวิเศษ   พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  นายสุริยะ    ใจวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  นายทวี   ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  และคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_8 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_10 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_12 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_15 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_17 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_21 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_22 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_25 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_29 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_32 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_36 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_39 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_41 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_47 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_50 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_54 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29056331_๒๑๐๑๑๙_59