พัฒนาและติดตามงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส.

 

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 นางศิริพร   พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์   ปรีจำรัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางปัทมาพร    คิดสัน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและติดตามงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส.  ณ โรงแรมอัศวรรณ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

12255 12258 S__20406280