QR Code สำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

เรียน   สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกท่าน
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ทุกท่านได้กรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม เพื่อสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป

QR ข้อมูล ช.พ.ค. ช.พ.ส.