ติดต่อเรา


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนถีนานนท์  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์ 0 4381 0660  มือถือ 06 2339 9921
E mail : kalasin@otep.mail.go.th

1423975380