ติดต่อเรา


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนถีนานนท์  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์ 043 810660  โทรสาร 043 810661
E mail : kalasin@otep.mail.go.th

1423975380